วันจันทร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554

อนุทินวันอังคารที่ 4 มกราคม 2554

อนุทินรายวิชา การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับครูธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา
ประจำวันอังคารที่4 มกราคม 2554
ชื่อ นายจัตุรมงคล ดนตรี รหัสนิสิต 5210602206

ส่วนบรรยาย
สำหรับการเรียนในวันนี้อาจารย์ได้พูดถึงการทำ e-book หรือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง หนังสือ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพาอื่นๆได้ e-Book จะมีความหมายรวมถึงเนื้อหาที่ถูกดัดแปลง อยู่ในรูปแบบที่สามารถแสดงผลออกมาได้ โดยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์แต่ก็ให้มีลักษณะการนำเสนอที่สอดคล้องและคล้าย คลึงกับการอ่านหนังสือ ทั่วๆไปในชีวิตประจำวัน แต่จะมีลักษณะพิเศษ คือ สะดวกและรวดเร็ว ในการค้นหา และผู้อ่านสามารถอ่าน พร้อมๆ กันได้โดยไม่ต้องรอให้อีกฝ่ายส่งคืนห้องสมุด เช่นเดียวกับหนังสือในห้องสมุดทั่วไป จากนั้นอาจารย์ก็แนะนำเกี่ยวกับโปรแกรมที่ใช้สำหรับสร้างหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ Flip Album , Desktop Author , Flash Album Deluxe เป็นต้น ต่อมาอาจารย์ให้ดูโปรแกรมที่ใช้สร้างfont ของตัวเองจาก www.yourfonts.com

ส่วนปฏิบัติ
สำหรับวันนี้อาจารย์ได้พูดถึงเรื่องโปรแกรมที่ใช้สร้าง e-Book โดยอาจารย์ได้สอนใช้โปรแกรมคือ Desktop Author จากนั้นอาจารย์ก็ได้สั่งงานกลุ่ม โดยแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มละ 5 คนให้จัดทำสื่อการสอนด้วยโปรแกรมใดก็ได้ที่ตนเองสนใจ โดยมีกำหนดส่ง 31 มกราคม จากนั้นอาจารย์ให้ลองใช้โปรแกรมโดยการลองสร้างหน้าปกและอาจารย์ก็สั่งงานสร้างหน้าปก e-Book ของตนเองแล้วส่งเข้าสกายไดร์ฟ

วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2553

อนุทินครั้งที่ 4 - 7/12/2010

อนุทินรายวิชา การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับครูธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา
ประจำวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2553
ชื่อ นายจัตุรมงคล ดนตรี รหัสนิสิต 5210602206

วันนี้อาจารย์อินทิราได้สอนเกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดีย ซึ่งอาจารย์ได้พูดเกี่ยวกับวิวัฒนาการสื่อ และพูดถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
หลังจากนั้นอาจารย์และเอาตัวอย่างต่างๆรวมทั้งผลงานเด็กนักเรียนมาให้ดูด้วย
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic media) หมายถึง สื่อที่บันทึกสารสนเทศด้วย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อาจอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น รูปแบบซีดี เป็นต้น ระบบสื่อประสม คือ การนําองค์ประกอบของสือชนิดต่างๆ มาผสมผสานเข้าด้วยกันเพือให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยตัวอักษร ภาพนิง ภาพเคลือนไหวหรืออะนิเมชัน เสียง และวิดีโอ โดยผ่านกระบวนการทางระบบคอมพิวเตอร์
ส่วนอาจารย์ฐิภาพรรณ อาจารย์ได้ให้สมัครเว็บscratch และทำการโหลดลงเครื่องไว้หลังจากนนั้นอาจารย์ก็ให้เปิดขึ้นมาเป็นโปรแกรมสร้างความโดยโปรแกรมแบ่งออกเป็น 4 ส่วน 1 ส่วนคำสั่ง 2 ส่วนสคริปต์ 3. หน้าจอ 4. ส่วนตัวแสดงที่จะสร้าง ในส่วนของคำสั่งจะเป็นเหมือนจิ๊กซอให้นำมาต่อกันเพื่อสั่งให้ตัวแสดงทำตามคำสั่งที่กำหนดให้เคลื่อนไหว
และอาจารย์ก็ให้ลองเล่นกับโปรแกรม พร้อมทั้งให้ทำงานส่ง วันนี้ก็สนุกมากครับ

วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ทดลองใช้ scratch

http://scratch.mit.edu/projects/tamztrd/1464670

ตัวอย่างการสอนใช้โปรแกรมทีใช่ในการผลิตสื่ออิเล้กทรอนิกส์

ชื่อโปรแกรม - Ulead Video Studio 8
เป็นโปรดแกรมที่ใช้ ตัดต่อวิดีโอ
ในวิดีโอสอนทำการใส่วิดีโอและใส่เพลงประกอบกับวิดีโอนั้น
อ้างอิง xarenina
         http://www.youtube.com/watch?v=01AD2DLvazI

ประโยชน์ของ Multimedia เพื่อการศึกษา

ประโยชน์ของมัลติมีเดีย

-เสนอสิ่งเร้าให้กับผู้เรียน ได้แก่ เนื้อหา ภาพนิ่ง คำถาม ภาพเคลื่อนไหว
-นำเสนอข่าวสารในรูปแบบที่ไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับ เช่น บทเรียนมัลติมีเดีย
-สร้างสื่อเพื่อความบันเทิง
-สร้างสื่อโฆษณา หรือ ประชาสัมพันธ์
  
    นอกจากประโยชน์ดังกล่าว เทคโนโลยีมัลติมีเดียยังมีบทบาทต่อ-การเรียนการสอน อันส่งผลให้เกิดห้องสมุดแบบดิจิตอล การเรียนการสอนทางไกล การสร้างห้องเรียนเสมือนจริง และการเรียนการสอนแบบกระจาย อันส่งผลให้เกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง
-ธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจแบบใหม่ที่เรียกว่า E-Commerce อันจะช่วยให้การนำเสนอสินค้า มีความสนใจมากกว่าเดิม
-การสื่อสารโทรคมนาคม เนื่องด้วยเทคโนโลยีมัลติมีเดียต้องอาศัยสื่อเพื่อเพิ่มข้อมูล ดังนั้นเทคโนโลยีนี้จึงมีความสัมพันธ์กับ ระบบสื่อสารโทรคมนาคม อย่างแยกกันได้ยากมาก
-ธุรกิจการพิมพ์ จะส่งให้หนังสือสิ่งพิมพ์ มีความน่าสนใจมากขึ้น และปัจจุบันก็มี E-Magazine หรือ E-Book ออกมาอย่างแพร่หลาย
-ธุรกิจการให้บริการข้อมูลข่าวสาร เมื่อมีการนำเทคโนโลยีมัลติมีเดียมาช่วยจะทำให้ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ออกไป มีความน่าสนใจมากกวาเดิม
-ธุรกิจโฆษณา และการตลาด แน่นอนว่ามีความสัมพันธ์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อันจะช่วยดึงดูดคนเข้ามาชม ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีความแปลกใหม่
-การแพทย์และสาธารณสุข ปัจจุบันมีการสร้างสื่อเรียนรู้ด้านการแพทย์ ช่วยให้ประชาชนทั่วไป มีความสนใจศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดูแล รักษาสุขภาพตนเอง
-นันทนาการ นับเป็นบทบาทที่สำคัยมาก ทั้งในรูปของเกม การเรียนรู้ เป็นต้น
 
  แนวทางการนำมัลติมีเดียมาประยุกต์ใช้งานกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีหลายรูปแบบทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้งาน ตัวอย่างเช่น สื่อมัลติมีเดียที่ผลิตเป็นบทเรียนสำเร็จรูป (CD-ROMPackage) สำหรับกลุ่มผู้ใช้ในแวดวงการศึกษาและฝึกอบรม สื่อมัลติมีเดียที่ผลิตขึ้นเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ(Product and  Services) สำหรับการโฆษณาในแวดวงธุรกิจ เป็นต้น นอกจากะช่วยสนับสนุนประสิทธิภาพในการดำเนินงานแล้วยังเป็นการเพิ่มประสิทธิผลให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุนอีกด้วย
 http://learners.in.th/blog/multi-multi/347447

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

อนุทินครั้งที่ 3 - 30/11/2010

อนุทินรายวิชา การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับครูธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา
ประจำวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2553
ชื่อ นายจัตุรมงคล ดนตรี รหัสนิสิต 5210602206

สำหรับการเรียนการสอนในวันนี้ผมต้องขอโทษครับที่มาสาย เนื่องจากว่า ที่หอพักเกิดการแย่งชิงกันอาบน้ำขึ้น จากพี่น้องทั้ง3คน เลยมาสาย โดยอาจารย์ได้พูดถึงเรื่องวันสอบ และเริ่มเรียนเกี่ยวกับการนำเสนอออนไลน์ และอาจารย์ได้พูดถึงโปรแกรมสร้างงานนำเสนอด้วย ซึ่งอาจารย์ได้อธิบายถึง งานนำเสนอที่ดีโดยยึดคำ4คำ คือ มีองค์ประกอบ และโครงสร้าง เรียบง่ายและอ่านง่าย ชัดเจน รวมทั้งภาพประกอบ ซึ่งต้องคำนึงถึงความสนใจว่าเราควรมรจุดที่น่าสนใจมากน้อย เหมาะสมกับเนื้อหาหรือไม่ โดยที่รูปภาพต้องมีความเกี่ยวเนื่องกัน จำนวนแผ่นไม่ควรมีมากจนเกินไปซึ่งในหนึ่งแผ่นควรมีเนื้อหาเรื่องเดียว ฉากหลังไม่ควรทำเป็นภาพเคลื่อนไหว ใช้คำที่สั้นกระชับชัดเจน และมีการอธิบายเรื่องสีที่สื่อถึงอารมณ์ต่างๆเพื่อเข้ากับงานนำเสนอด้วยและอาจารย์ได้แนะนำเวบไซต์ที่สามารถเข้าไปค้นหาชิ้นงานนำเสนอ คือwww.slideshare.net
  โดยในส่วนของอาจารย์ขวัญนั้น ให้เริ่มโดยการเข้าไปสมัครในhttp://photopeach.com/photos และหลังจากที่เข้าไปสมัครเป็นสมาชิกแล้วนั้น อาจารย์ก็ให้ลองอัพโหลดรูปภาพลงไป และให้เลือกเพลงใส่ลงไป จากนั้นให้ทำการ copy embed ไปวางไว้ในhtml ใในบล็อกของเรา และอีกเวบไซต์หนึ่งนั้นคือwww.slideshare.net เป็นการนำเอกสารไปแสดงในบล็อกของเรา ซึ่งในทั้งสองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราสามารถนำไปใช้กับการฝึกสอนในอนาคตได้
 

วิธีเขียนนิยาย

Check out this SlideShare Presentation: